KVKK

WATER GRUP SU ARITMA İNŞ. TAŞM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GERÇEK KİŞİ- TEDARİKÇİ- MÜŞTERİ-İŞ ORTAĞI- GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

WATER GRUP SU ARITMA İNŞ. TAŞM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, kiraya verenlerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik WATER GRUP SU ARITMA İNŞ. TAŞM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. İş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ve Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi (“GDPR”) uyarınca kişisel verileriniz toplanabileceğinden, kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere açıklandığı/aktarıldığı ve hangi amaçlarla açıklandığına ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınıza ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

İşlenen Kişisel Veriler:
Kimlik Bilgisi: Kimlik (Ad Soyad, T.C. Kimlik No,)
İletişim Bilgisi: İletişim (Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi)
Hukuki İşlem: (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)
Müşteri İşlem: (Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, üyelik işlemleri gibi)
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: (Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi)
İşlem Güvenliği: (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri gibi, cookie kayıtları,)
Risk Yönetimi: (Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi)
Finansal Bilgi: (Fatura bilgileri, Banka Bilgileri, Iban No)
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: (Kamera Kayıtları, Santral ses kaydı)
Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler.

Veri Konusu Kişi Grubu:
 Hissedar
 Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 Tedarikçi Çalışanı
 Tedarikçi Yetkilisi
 Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 Ziyaretçi

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Şirketimiz ile gerek Tedarikçi İlişkisi gerek Müşteri İletişimi ve WATER GRUP SU ARITMA İNŞ. TAŞM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. ürün finansmanı vb. hizmetler kiraya veren olarak imzalanan Sözleşmeler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitelerimiz kanalıyla veya e-posta veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmeler, satış sözleşmesi imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada iletişim formunu doldurmanız, müşteri hizmetlerimiz ile iletişim sağlamanız, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Kişisel verileriniz, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilenler ile aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenebilir.

 Kanunlarda öngörülmesi
• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
• 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
• 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu,
• 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
• 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
• 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
• 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel mekân Güvenliğinin Temini
• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Teknik Servis Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, şirket tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçindeki hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, şirket Çalışanlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.
Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı ilgili kişinin açık rızasına tabidir.
Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla WATER GRUP SU ARITMA İNŞ. TAŞM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca:
a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik Başvuru Formu ’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını WATER GRUP SU ARITMA İNŞ. TAŞM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ Şirinevler Mah. M. Fevzi Çakmak Cad, 1. Sok No: 23/B, 34188 Bahçelievler / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ (Güncellenme Tarihi: Kasım 2022)

WATER GRUP SU ARITMA İNŞ. TAŞM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Mersis No : 2606316882200001
WEB Sayfası : www.watergrup.com
E-Mail : info@watergrup.com
Kep Adresi : watergrup@hs01.kep.tr
Adres : Şirinevler Mah. M. Fevzi Çakmak Cad, 1. Sok No: 23/B, 34188
Bahçelievler / İstanbul

WATER GRUP SU ARITMA İNŞ. TAŞM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu; WATER GRUP SU ARITMA İNŞ. TAŞM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. (bundan sonra “şirket” veya “Water Grup” olarak ifade edilecektir.) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Bundan sonra “KVKK” olarak ifade edilecektir.) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Bundan sonra “Tebliğ” olarak belirtilecektir.) uyarınca çalışanların şirketimiz ile ilişkilerinde kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul ve esaslar hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenerek ilan edilmiştir.
KVKK Madde 10: “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11'inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.”
Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
• Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,
• Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
• İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi,
KVKK'nın öngördüğü şartlarda ve genel ilkelere göre işlenebileceğini bildiririz
Kanunda Yer Alan Temel Tanımlar
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir.
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.
Çalışanlara İlişkin Kişisel Veriler
Şirketimiz tarafından çalışanlara ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır:
Kimlik Verileri: Ad, soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, T.C. kimlik no, cinsiyet, medeni hal, nüfus cüzdan seri sıra no, uyruk bilgisi, pasaport bilgileri, görev ve unvan bilgisi, araç plakası aile yakınları bilgisi.
İletişim Verileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, şirket içi iletişim bilgileri (şirket telefon numarası, dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kayıtlı e-posta adresi).
Finansal Veriler: Banka IBAN numarası, bordrolar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri.
Hukuki İşlem Verisi: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.
Mesleki Deneyim Verileri: Eğitim durumu, meslek içi eğitim bilgileri, sertifika ve diploma bilgileri, dil bilgileri, gidilen kurslar, eğitim ve beceriler, iş tecrübesi, transkript bilgileri.
Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, video kaydı, kamera kayıtları.
İşlem Bilgisi Verisi: Ip adresi bilgileri, internet sitesi giriş- çıkış kayıtları,
Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi.
Özlük Verileri: Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, sigorta bilgisi, adli sicil kaydı, izin çıkış ve izinden dönüş tarihi, askerlik durum bilgileri, departman ve birimi.
Lokasyon Verisi: Bulunduğu yerin konum bilgileri vb.
Sağlık Verileri: Sağlık raporu, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, sağlık ve doğum izni belgeleri, engellilik durumuna ait bilgiler, kullanılan cihaz ve protez bilgileri.
Ceza Mahkumiyeti: Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler.
Diğer Veriler: İmza, Kılık kıyafet beden bilgisi, Nüfus cüzdanında yazan din ve kan grubu bilgileri.

Kişisel Verileri İşleme Amacı
KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak çalışanların kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir:
• Hizmet sözleşmesine bağlı olarak; hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası,
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
• Hizmet şartlarımızda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
• İş Kanunu ve diğer tüm mevzuatlar kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
• Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
• Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Çalışanlara eğitim verilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Erişim Yetkilerinin yürütülmesi,
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• İş Sürekliliğinin sağlanması,
• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Risk Yönetim Süreçlerinin yürütülmesi,
• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi,
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
• Ücret Politikasının Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veriler; elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden ve yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan toplanabilmektedir. İş ve Sosyal Güvenlik Kanunları başta olmak üzere mevzuatlar uyarınca işverenlerin iş sözleşmesi ve kanunlardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilmesi için, Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.
KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir.
Şirketimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilmektedir.
Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Çalışanların kişisel verileri, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; tedarikçilerle, hissedarlarla, yetkili satıcılarla, hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (güvenlik, eğitim, denetim, etkinlik ve organizasyon, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda), bağımsız denetim kuruluşlarıyla, finans kuruluşlarıyla, yurt içindeki iş ortaklarıyla, yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), hukuken yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişileriyle paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişi, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, şirketimiz tarafından talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Başvuru Hakkının İstisnaları
Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
Başvuru Yöntemi
İlgili kişi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, başvuru formunda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir.
Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.
VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

WATER GRUP SU ARITMA İNŞ. TAŞM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Mersis No : 2606316882200001
WEB Sayfası : www.watergrup.com
E-Mail : info@watergrup.com
Kep Adresi : watergrup@hs01.kep.tr
Adres : Şirinevler Mah. M. Fevzi Çakmak Cad, 1. Sok No: 23/B, 34188
Bahçelievler / İstanbul

WATER GRUP SU ARITMA İNŞ. TAŞM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

WATER GRUP SU ARITMA İNŞ. TAŞM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ
Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda herhangi bir formda iletmeniz aracılığıyla açık rızanız ile topluyoruz.
Kariyer portalları aracılığıyla paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri 3. kişilerle paylaşma tercihlerinize göre bu platformlar içerisinden iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle topluyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ
Sizin; ad, soyadı, iletişim verisi, eğitim verisi, iş deneyimi verisi, referans gösterilen kişi verisi, kimlik verisi, finansal veri, aile ve yakın verisi ve rızanız olması halinde video görüntüsü, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık verisi, sabıka kaydı, kimlik, ehliyet fotokopisi, fotoğraf, askerlikten muafiyet nedeninden oluşan kişisel verilerinizi;
• İşe alım için özgeçmiş taraması yapılması,
• Başvuran adayların görüşmeye çağrılması,
• Başvuran adayların değerlendirilmesi,
• Aday önerilmesi,
• Adaylarla iletişime geçilmesi,
• Referans kişileriyle iletişime geçilmesi, amaçlarıyla işlemekteyiz.
Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.
Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI
Kişisel Verileriniz 3. Kişilere aktarılmamaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;
• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
haklarına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile info@watergrup.com adresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

WATER GRUP SU ARITMA İNŞ. TAŞM. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Mersis No : 2606316882200001
WEB Sayfası : www.watergrup.com
E-Mail : info@watergrup.com
Kep Adresi : watergrup@hs01.kep.tr
Adres : Şirinevler Mah. M. Fevzi Çakmak Cad, 1. Sok No: 23/B, 34188
Bahçelievler / İstanbul

Açık Rıza Beyan Formu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Water Grup Tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.
Başvurduğum pozisyona ilişkin uygunluğumun değerlendirilmesi, Water Grup İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, İnsan kaynakları yetkilisi tarafından alınan notlar da dahil olmak üzere Water Grup’a ilettiğim her türlü kişisel verimin, Water Grup tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya Narin Gümrük tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların Water Grup İnsan kaynakları departmanı tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin Water Grup Tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin Water Grup’un yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin Water Grup İnsan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine,

Açık rıza veriyorum. Açık rıza vermiyorum.

İşbu açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi, bu durumda talebimi size aydınlatma metninde tarafıma sunulan yollardan biri ile iletebileceğimi biliyorum.

Adayın Adı-Soyadı: İmza: Tarih:

Buraya tıklayarak formu indirebilirsiniz.

Mesaj Gönder
Ücretsiz Teklif Al
Water Grup Su Arıtma Sistemleri
Size nasıl yardımcı olabilirim?